• Rinouma – Wallet Preis: CHF 280.–

  • Pike Brothers – 1965 Rider Wallet, Preis: CHF 109.–

  • Pike Brothers – 1937 Roamer Wallet, Preis: CHF 120.–

  • Pike Brothers – 1953 Tauber Wallet, Preis: CHF 85.–

  • Pike Brothers – 1965 Cardholder, Preis: CHF 40.–

  • Pendleton – Thomas Kay Wallet, Preis: CHF 120.–