• Swallow – black, Preis: 190.– CHF

  • Swallow – brown, Preis: 190.– CHF

  • Swallow – honey, Preis: 190.– CHF